loader

Tarihçe

İSTANBUL ÜNIVERSITESI-CERRAHPAŞA
CERRAHPAŞA TIP FAKÜLTESI
ÇOCUK SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI ANABILIM DALI TARİHÇESİ

Ülkemizde, 1928 yılında Tababet ve Şu’abatı San’atlarının Tarz-ı İcrasına Dair Kanunun yayınlanması ardından 1929 yılında konu ile ilgili olarak yayınlanan “Tababet ve İhtisas Vesikaları Hakkında Nizamname” adlı tüzükte ilk kez uzmanlık dallarının belirlenmesine kadar gerek Osmanlı Devleti döneminde gerekse yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti’nde çocuk hastalarla genellikle yenidoğan ve süt çocukluğu döneminde doğum ile daha büyük yaşlarda ise dahiliye ile uğraşan hekimler ilgilenmiştir.

Buna karşılık Osmanlı döneminde doğum ve çocuk hastalıkları ile ilgili ilk kitap, “Tedbîrü’lmevlûd”, Süleymaniye Medresesi’nde eğitim gören Ayaşlı Şaban Şifahi tarafından 1701 tarihinde yazılmıştır. Bu dönem hekimlerin eğitiminin dârüşşifâlarda usta-çırak usulüne göre tıp medresesinde alınan eğitimle ya da özel hocalarda alınan derslerle sağlanmakta olduğu dönemdir. Eğitimde klasik dönemden batı tıbbını tanıma ve tercüme dönemine geçişte (1780-1827) 1794 yılında Gevrekzade Hafız Hasan Efendi tarafından kaleme alınan “Neticet al-Fikriyye fi tedbir al-Veladet-Bikriyye” ise bu alanda yazılmış en önemli eserlerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. 14 Mart 1827 Osmanlı Devleti’nde modern tıp eğitimine geçilen tarihtir. Bu modern eğitimde kendine yer bulmaya başlayan çocuk sağlığı ve hastalıkları eğitimi, ilk olarak yine doğum uzmanları tarafından yenidoğan bakımı ve enfeksiyon konusundaki derslerin anlatılmaya başlanması ile şekillenmeye başlamıştır. Yenidoğan bakımı ve hastalıkları konusunda ilk Türkçe kitap 1844 yılında Galatasaray Mekteb-i Tıbbiyye-i Şâhânesi’nde (kuruluş 1839) görevli ders nazırlarından Hayullah Efendi tarafından yazılmıştır (Terbiye ve Tedâvî-i Etfâl (Sıhhatnümâ-yı Etfâl)). Mekteb-i Tıbbiye-i Adeliye-i Şahane’de (Askeri tıbbiye)’de görevli Dahiliye uzmanı Nafiz Bey’in (1867) son sınıf öğrencilerine verdiği derslerin bir kısmını çocuk hastalıklarına ayırırken, sivil tıp fakültesi olan Mekteb-i Tıbbiye-i Mülkiye-i Şahane’nin kurulmasının ardından (1867) Fenni Kıbale Muallim muavini Yüzbaşı Besim Ömer Bey her iki tıp fakültesi öğrencilerine süt çocuğu hastalıkları, ishalleri ve beslenmesi konularında ders vermeye başlamıştır (1887).

Askeri Tıbbiye’de bir çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı tarafından ders anlatılması ise 1900’lerde başlamıştır. Gülhane Mektebinin 1900 yılı ders programında Paris’te çocuk hastalıkları ihtisası yapmış olan ve 1889 tarihinde basılmış “Bulaşıcı Çocuk Hastalıkları” ve “Tababeti Etfal” adlı kitapları bulunan Dahiliye Muallim Muavini Dr. Salih Bey’in V. ve VI. Sınıflara haftada 1 saat Seririyat-ı Etfal ve Telkih-i Cüderi (Çocuk hastalıkları ve Çiçeğe karşı aşılama) dersleri verdiği görülmektedir. Yine bu yıllarda Gülhane’de faaliyet göstermekte olan Askerî Tıbbiye muallimleri ve muavinleri on beş günde bir tertip ettikleri “Tıbbi Müsamere” lerde anne ve babalara bulaşıcı hastalıklar ve çocuk hastalıkları konularında konferanslar vermişlerdir. İki yıl Gülhane Askeri
Tıbbiyesinde okuduktan sonra Paris’e giderek eğitimini burada tamamlayan Dr. Kadri Raşid (Anday) Bey 1901 yılında ülkeye döndükten sonra Mülkiye Tıbbiyesi’nde fizyoloji dersleri vermeye başlamış, Paris’te bir yıl kadar Pediatri Kliniklerine de devam ettiği için derslerine ek olarak Çocuk Hastalıkları Polikliniği yapmaya başlamıştır. Bu, uygulamalı Pediatri Eğitiminde atılan ilk adım olmuştur. 1908 yılında Mülki Tıbbiye ile Askeri Tıbbiye birleştirilmiş, kürsüler Askeri Tıbbiye’nin 1903 yılından itibaren faaliyet gösterdiği Haydarpaşa’daki binaya taşınmıştır. Birleşme nedeni ile açıkta bırakılan hocalar arasında Miralay Salih Bey ve Kadri Raşid Bey de bulunmaktadır. 1909 yılı ders programında Dr. Besim Ömer beyin anlattıkları dışında çocuk hastalıkları dersi yoktur.

Buna karşılık çocuk hastalara özgü ilk klinik 1899 yılında Hamidiye Etfal Çocuk Hastanesinin hizmete girmesi ile açılmıştır. Bu klinikte çocuk hastalar ile kadın hastalıkları ve doğum uzmanı olan Dr. Besim Ömer Bey ilgilenmiştir. Besim Ömer, kadın doğum uzmanı olarak tanınsa da uzman çocuk hekimi, halka tıbbî ve sıhhî durum ve tutumları öğretmek adına ebe eğitmeni (fenn-i kibâle muallimi), hasta bakıcı ve aşıcılara ders veren bir uzman hocaydı. II. Abdülhamid döneminde kadın ve çocuk sağlığı alanında yeni bir yola girilmesi ile söz konusu alanda başı çeken, yurt dışı eğitimi alan, gelişmeleri yakından takip eden, kendinden sonraki hekimlere yol gösteren Besim Ömer, pek çok kitap ve makale kaleme almıştır. Refik Halid, Besim Ömer'den “heykeli dikilecek adamdır.” şeklinde övgüyle bahsetmiş, II. Abdülhamid döneminde “doğum işlerine erkek hekimin karışması ve çocuk hastalıkları için mütehassıs ilk doktorun işe başlaması Hamit zamanına rastlar.” ifadeleriyle de onun hakkındaki görüşlerini dile getirmiştir. Özellikle sağlıklı çocuk beslenmesi ile yakından ilgilenmiştir.

1901 yılında ülkeye dönerek Darülfünun’da ders anlatmakta olan Dr. Kadri Raşid (Anday) ise aynı yıl Darülaceze’de Etfal – i Metruke Koğuşunda çoğunluğu süt çocuğu çağında olan terk edilmiş çocukların tedavileri ile ilgilenmeye başlamıştır. 1908 yılında Hamidiye Etfal Çocuk Hastanesi Dahiliye kliniğine şef olarak atanan Kadri Raşid Paşa, çocuk servisini yeniden düzenlenmiş; poliklinik çalışmaları yanında, süt çocuğundan büyük çocukları yatırarak takip ve tedavi etmeye başlamıştır. Osmanlı Hükümeti tarafından 1916 yılında Berlin’e Prof. Czerny’nin doğrudan Anadolu’ya geçerek Sakarya ve İnönü Savaşları sırasında Ankara Memleket Hastanesinde
çalışmıştır.

1917’ye değin Türkiye’de çocuk hastalıkları ayrı bir uzmanlık dalı olarak ele alınmamıştır. Çocuk hastalıklarıyla genellikle iç hastalıkları hekimleri, süt çocuklarıyla ise kadın-doğum hekimleri ilgileniyordu. Kadri Raşit, Dr. Besim Ömer (Akalın) ile birlikte bu alanın Türkiye’de öncülüğünü yapmıştır. Kadri Raşid Paşa’nın çalışmaları ve elde ettiği sonuçlar, akademik çevrelere, çocuk hastalıklarının tedavisinde özel eğitim gerektiğini kabul ettirmiş olmalıdır ki; 1918 yılında Darülfünun Müderrisin Meclisi Kadri Raşid Paşa’yı Serriyat-ı Etfal Müderrisi olarak seçmiştir. Prof. Dr. Kadri Raşid Bey son sınıf talebesine haftada bir saat çocuk enfeksiyonları ile ilgili dersler vermeye başlamış ve bu meyanda Besim Ömer Paşa’da süt çocuğu ile ilgili derslerini devam ettirmiştir. 1923 yılında Türkiye’de ilk kez Çocuk Hastalıkları Mütehassısı kadrosu ile Şişli Etfal Hastanesine tayin edilmiş ve yine ilk defa 10 yataklı Yenidoğan ve Süt çocuğu servisi açılmıştır. Ertesi yıl Püerikültür Muallimi olarak Darülfünun kadrosuna katılmıştır. Evvelce Kadırga’da küçük bir pavyonda kurulmuş olan 8 yataklı çocuk servisi ancak 1923 yılında Haydarpaşa’daki binaya nakledilebilmiştir. 1927’de yatak sayısı 54’e çıkarılarak eski 8 yataklı servis de enfeksiyonlu çocuklara tahsis edilmiştir.

1933 Üniversite Reformunda Prof. Dr. Kadri Raşid Anday emekliye sevk edilmiş ve kurulan Çocuk Hastalıkları ve Bakımı Kliniği çalışmalarını Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar’ın yönetiminde Doç. Dr. Şevket Salih Soysal, 4 üniversite asistanı ve Sıhhat ve İçtimai ve Muavenet Vekâlet’inin görevlendirdiği asistanlar ile sürdürmüştür. Şişli Çocuk Hastanesinde 3,4 ve 5. pavyonlarda yerleşmiş bulunan Kliniğin yatak kapasitesi 40 idi. “Süt Çocuğu ”, “Adi Hastalıklar” ve “Bulaşıcı Hastalıklar” olmak üzere 3 servis mevcut olup; poliklinik çalışmaları ortak binada sürdürülmüştür. 1940 yılında Prof. Dr. İhsan Hilmi Alantar’ın ordinaryüs profesörlüğe yükseltilmesi üzerine boşalan profesör kadrosuna Şevket Salih Soysal hocamız getirilmiştir. Boşalan doçent kadrosuna 1941 yılında gerekli imtihanları başarıyla veren Dr. Sezai Bedrettin Tümay alınmıştır. Daha sonra 1948 yılında Doç. Dr. Metine Bilginer ve 1949 yılında Doç. Dr. Cihad Tahsin Gürson ve Prof. Dr. Ömer Bedir’in katılmaları ile Çocuk Kliniğinin eğitim kadrosu güç kazanmıştır. 1923 yılında Çocuk Kliniğinde yatarak tedavi gören hasta sayısı 190 (hastaneye total yatış 1158) iken; 1947 yılında yatan hasta çocuk sayısı 1493’e yükselmiştir. (Hastane total yatış 4775’tir). Artan ihtiyacı karşılamak üzere 4. pavyonun üzerine 1 kat ilavesi ile yatak sayısı 60’a yükseltilmiştir. Aynı şekilde Çocuk Hastalıkları Polikliniğine başvuru sayısı 1923’de 640 iken 1947’de 11800’e yükselmiş; genel poliklinik binasında yapılan genişletme çalışmaları ihtiyacı karşılayamamıştır. Bunun yanında diğer Üniversite Kliniklerinin çoğunun taşınmış olması; iş birliğini olanaksız hale getirmiş olduğundan; Çocuk Kliniğinin de Cerrahpaşa’daki müstakbel binasının inşaatı bitinceye kadar, diğer kliniklere yakın bir binaya taşınmasını gerekli kılmıştır.

Çocuk Hastalıkları ve Bakım Kliniği 1950 yılında İstanbul Belediyesi Haseki Hastanesinde Çocuk Kliniği binasına taşınmıştır. Yatak kapasitesi 110 olarak gösterildiği halde ancak 80’i kullanılabilmiş ve yersizlikten Poliklinik çalışmaları hastane bahçesinin dışında Haseki Sultan Darüşşifasının yer aldığı eski binada ayrılan 3 odada yapılabilmiştir. Dersler de Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği binasındaki teknik bakımdan çok yetersiz anfide verilmiştir. Polikliniğe başvuru sayısının ve yatırılması gereken hastaların sürekli artış göstermesi; “daha uygun yerleşim” sorunun sürekli gündemde tutmuş ve “Çocuk Kliniği inşaatını takip ile görevlendirilen” merhum Tümay Hocamızı hukuki prosedürlere başvuracak derecede üzmüştür.

Alantar hoca; Türkiye’de modern Pediatri geleneğinin mimarıdır. Kurduğu sistemde tüm çalışmalar kademeli iş birliği ile sürdürülmüş tartışılmış ve kaydedilmiştir. Klinik çalışmalarının temel amacı daima çocuk sağlığına hizmet olmuştur. Ancak bunun yanında bilimsel araştırmalar ağırlıkla sürdürülmüştür. Hocamızın Çocuk Bakımı ve Hastalıkları konusunda yazılmış orijinal eserleri yanında; çoğunluğu yurt dışında yayınlanmış araştırmaları mevcuttur. Bu açıdan Ord. Prof. İ. Hilmi Alantar Türk Pediatri camiasını batıya tanıtan mümtaz bir şahsiyettir. Çok sayıda öğrenci ve Pediatri Uzmanı ondan feyz almışlar ve öğrencileri yeni Pediatri Klinikleri kurmuşlardır. Ondan sonra görev alan çalışma arkadaşları ve öğrencileri aynı geleneği sürdürmüşlerdir. İlk pediatri Kliniğinin devamı özelliğinde olan Anabilim Dalımızda da halen aynı prensipler sürdürülmektedir. Ord. Prof. Dr. İ. Hilmi Alantar’ın 1957 yılında emekli olması nedeni ile Kürsü Başkanlığına Prof. Dr. Şevket. Salih Soysal getirilmiştir.

Her ne kadar Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinin Cerrahpaşa Hastanesindeki yeni binasına 1963 yılında taşınması planlanmış ise de, araya giren yangın ve diğer aksilikler nedeni ile bu; ancak 1966 Eylülünde gerçekleşebilmiştir. Bunu izleyen aylarda Cerrahpaşa Tıp Fakültesinin kurulması nedeni ile Çocuk Kliniği binasında özel olarak inşa edilmiş bölümlerin başka kliniklerin kullanımına verilmesi sonucunu doğurmuştur. Bu cümleden olmak üzere; Yenidoğan ve Prematüre servisimiz Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Kliniğine, onun altındaki kat Deri Hastalıkları ve Frengi Kliniğine ve giriş katındaki ara bölüm ise Psikiyatri Kliniğine tahsis edilmiştir. Bunun yanında Haseki’deki binadan ayrılan Çapa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği ana bloğun ikinci katına yerleştirilmiştir.

Bütün bu olumsuz koşullara karşın Kliniğimiz merhum hocamız Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay’ın önderliğinde (1960 – 1973) önemli bilimsel gelişmeler gerçekleştirmişlerdir. Kürsümüzde Ord. Prof. Dr. İ. Hilmi Alantar döneminden beri devam ede gelen bölümlere ilk olarak, Büyük Çocuk Servisi (Prof. Dr. Metine Bilginer), Süt Çocuğu ( Doç. Dr. Nadir Hatemi), Enfeksiyon ve Tüberküloz Servisi (Prof. Dr. Ömer Bedir ) Sağlam Çocuk bölümü eklenmiş ve bu konudaki çalışmalar Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, Silivri Ana Çocuk Sağlığı merkezinde kitle taraması şeklinde devam ettirilmiştir. Ayrıca Haseki Hastanesinde Ortopedi Kliniğinin bodrumunda bir odada nüve olarak çalışan Biyokimya Laboratuvarımız Uz. Dr. E. Firuzan Efe’nin yönetiminde kürsümüzün ihtiyaçlarını karşılar hale getirmiştir. Eş zamanlı olarak Mikrobiyoloji (Bkz. Dr. Mete Ersoy) ve Radyoloji (Rd. Dr. Canip Saka) laboratuvarları da faaliyete geçirilmiştir. Aynı tarihlerde Acil Çocuk Hastalıkları Servisi kurulmuştur. Bunu 1967 yılında Pediatrik Metabolizma ve Endokrinoloji (Doç.Dr. Nadir Hatemi), Çocuk Kardiyolojisi (Doç. Dr. Teoman Onat) ve Pediatrik Hematoloji (Doç.Dr.Lamia Ulukutlu) Seksiyonlarının kurulmaları izlemiştir. Modern Pediatri Kliniklerinde yer alan Pediatrik Endokrinoloji Laboratuvarı (Doç. Dr. Sezer Hatemi –1969). İmmünoloji Laboratuvarı (Doç. Dr. Özdemir İlter–1970), Sitogenetik Laboratuvarı ve Seksiyonu (Doç. Dr. Asım Cenani – 1971) kürsümüzde de faaliyete geçirilmişlerdir. Prof. Dr. Sezai Bedrettin Tümay’ın yaş haddi nedeni ile 1973 yılında emekli olmasından sonra çalışma arkadaşları ve öğrencileri; Kliniğimizin bilimsel gelişiminin aynı hızla devamını temin eylemişlerdir. Prof. Dr. Metine Bilger’in Kürsü Başkanı olduğu dönemde (1973 – 1978) Çocuk Kliniği Elektroensefalogrofi Laboratuvarı (Uz. Dr. Erdinç Yalçın – 1975) ve Allerji Seksiyonu (Uz. Dr. Necla Akçakaya – 1976) kurulmuştur. Prof. Dr. Ömer Bedir’in görevi devraldığı dönemde (1978 – 1982) ise Çocuk Nörolojisi Seksiyonu (Doç. Dr. Erdinç Yalçın – 1979), Pediatrik Gastroenteroloji Seksiyonu (Prof. Dr. Güngör Tümay – 1980) ve Sosyal Pediatri Bilim Dalı ( Prof. Dr. Asım Cenani – 1982) çalışmaya başlamışlardır.

Yüksek Öğretim Kurumu Yasasının yürürlüğe girmesinden sonra da Anabilim Dalımızın akademik gelişimi sürmüştür. 1983 yılında Metabolizma ve Beslenme Bilim Dalı (Prof. Dr. Makbule Haktan) kurulmuştur. Bu arada daha önceden kurulmuş olan bölümler 05.12.1984 tarihinde Bilim Dalı statüsü kazanmışlardır. Bunu izleyen dönemde, Pediatrik Endokrinoloji Bilim Dalı (Prof. Dr. Sezer Hatemi – 1985), Pediatrik Nefroloji Bilim Dalı (Prof. Dr. Nil Arısoy – 1987), Yenidoğan Bilim Dalı (Prof. Dr. Özdemir İlter -1992) ve Adolesan Bilim Dalı (Doç. Dr. Oya Ercan – 1996), Romatoloji Bilim dalı (Prof. Dr. Özgür Kasapçopur – 2010) katkıları ile kliniğimizin bilimsel gücünü önemli ölçüde arttırmışlardır. Bununla birlikte 1967-1987 arasında Cerrahpaşa Çocuğu ayakta tutan gelenekten geleceğe ulaştıran öncü kadro ile çok çok önemli başarılar elde edilmiştir Bu öncü kadroda Prof. Dr. Nadir Hatemi, Prof. Dr. Şükran Yalçındağ, Prof. Dr. Lamia Ulukutlu, Prof. Dr. Teoman Onat, Prof. Dr. Özdemir İlter, Prof. Dr. Asım Cenani, Prof. Dr. Sezer Hatemi, Prof. Dr. Günay Ezer, Prof. Dr. Güngör Tümay, Prof. Dr. Makbule Haktan, Doç. Dr. Engin Zeren Sözen, Doç. Dr. Emel Cebeci, Prof. Dr. Ayten Erginel, Prof. Dr. Erdinç Yalçın, Prof. Dr. Nil Arısoy, Prof. Dr. Necla Akçakaya, Prof. Dr. İnci Yıldız, Prof. Dr. Ahmet Aydın, Prof. Dr. Yıldız Camcıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Arvas, Prof. Dr. Lale Sever, Prof. Dr. Levent Saltık, Prof. Dr. Yıldız Perk, Prof. Dr. Barbaros Ilıkkan gibi hocalarımız yer almıştır.

Günümüzde geniş bir akademik kadro ile çalışma hayatına devam eden kliniğimizde 38 öğretim üyesi bulunmaktadır;

1. Prof. Dr. Emine Funda Öztunç (Kardiyoloji BD)
2. Prof. Dr. Oya Ercan (Endokrin ve Adolesan BD)
3. Prof. Dr. Aliye Fügen Çokuğraş (Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD)
4. Prof. Dr. Beyhan Tüysüz (Genetik BD)
5. Prof. Dr. Hüseyin Tufan Kutlu (Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD)
6. Prof. Dr. Haluk Cezmi Çokuğraş (Anabilim Dalı Başkanı, Enfeksiyon BD, Alerji- İmmünoloji BD, Göğüs Hastalıkları BD)
7. Prof. Dr. Salim Çalışkan (Nefroloji BD)
8. Prof. Dr. Emel Gür (Sosyal Pediatri BD)
9. Prof. Dr. Tülay Erkan (Gastroenteroloji ve Beslenme BD)
10. Prof. Dr. Z. Mehmet Vural (Yenidoğan BD)
11. Prof. Dr. Özgür Kasapçopur (Romatoloji BD)
12. Prof. Dr. M. Alp Özkan (Hematoloji-Onkoloji BD)
13. Prof. Dr. Ayşe Güler Eroğlu (Kardiyoloji BD)
14. Prof. Dr. Hilmi Apak (Hematoloji-Onkoloji BD)
15. Prof. Dr. Saadet Olcay Evliyaoğlu (Endokrin BD)
16. Prof. Dr. Sema Saltık (Nöroloji BD)
17. Prof. Dr. Nur Canpolat (Nefroloji BD)
18. Prof. Dr. Ömer Faruk Beşer (Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme BD)
19. Doç. Dr. A. Çiğdem Aktuğlu Zeybek (Metabolizma ve Beslenme BD)
20. Doç. Dr. Ertuğrul Kıykım (Metabolizma ve Beslenme BD)
21. Doç. Dr. Kenan Barut (Romatoloji BD)
22. Doç. Dr. Reyhan Dedeoğlu (Kardiyoloji BD)
23. Doç. Dr. Ayça Kıykım (Alerji- İmmünoloji BD)
24. Doç. Dr. Sezgin Şahin (Romatoloji BD)
25. Doç. Dr. Fatih Aygün (Yoğun bakım BD)
26. Doç. Dr. Ayşe Ayzıt Kılınç Sakallı (Göğüs Hastalıkları BD)
27. Doç. Dr. Fatma Deniz Aygün (Enfeksiyon BD)
28. Doç. Dr. Tanyel Zübarioğlu (Metabolizma ve Beslenme BD)
29. Doç. Dr. Elvan Bayramoğlu (Endokrin BD)
30. Doç. Dr. Hande Turan (Endokrin BD)
31. Doç. Dr. Mehmet Yıldız (Romatoloji BD)
32. Dr. Öğr. Üyesi Süheyla Ocak (Hematoloji- Onkoloji BD)
33. Dr. Öğr. Üyesi Zeynep Alp Ünkar (Yenidoğan BD)
34. Dr. Öğr. Üyesi Ayşe Ağbaş (Nefroloji BD)
35. Dr. Öğr. Üyesi Dilek Uludağ Alkaya (Genetik BD)
36. Dr. Öğr. Üyesi Hüseyin Kılıç (Nöroloji BD)
37. Öğr. Gör. Ersin Ulu (Yenidoğan BD)
38. Öğr. Gör. Sinem Oral Cebeci (Acil BD)
39. Uzm. Dr. Seha Saygılı (Nefroloji BD)
40. Uzm. Dr. Pınar Önal (Enfeksiyon BD)
41. Uzm. Dr. Esra Karabağ Yılmaz (Nefroloji BD)

Yüzyılın başlangıcında sadece poliklinik hizmeti veren kliniğimiz, geniş akademik kuruluşu ile yurt çocuklarına daha iyi hizmet vermenin ve bilimsel olarak ülkemizin ve dünyanın ileri gelen klinikleri arasında olmanın onurunu taşımaktadır.